You are here: Home / Reviews / Journals / Francia-Recensio / 2016-3 / 19.-21. Jahrhundert - Époque contemporaine / Demokratiegeschichte als Zäsurgeschichte
Social Media Buttons fb twitter twitter twitter

Heidrun Kämper / Peter Haslinger / Thomas Raithel (eds.): Demokratiegeschichte als Zäsurgeschichte. Diskurse der frühen Weimarer Republik (reviewed by Nathalie Le Bouëdec)