You are here: Home / Reviews / Journals / Francia-Recensio / 2016-3 / Mittelalter – Moyen Âge (500–1500) / Urkunden – Schriften – Lebensordnungen
Social Media Buttons fb twitter twitter twitter

Andreas Schwarcz / Katharina Kaska (eds.): Urkunden – Schriften – Lebensordnungen. Neue Beiträge zur Mediävistik (reviewed by Julian Führer)