You are here: Home / Reviews / Journals / Hadtörténelmi Közlemények / 127 (2014) / 4 / Habsburgs jüdische Soldaten 1788–1918
Social Media Buttons fb twitter twitter twitter

Erwin A. Schmidl: Habsburgs jüdische Soldaten 1788–1918 (reviewed by Tibor Balla)