You are here: Home / Reviews / Journals / Hadtörténelmi Közlemények / 128 (2015) / 3 / Mütter - Liebchen - Heroinen
Social Media Buttons fb twitter twitter twitter

Rudolf Jaworski: Mütter - Liebchen - Heroinen. Propagandapostkarten aus dem Ersten Weltkrieg (reviewed by Tibor Balla)