You are here: Home / Reviews / Journals / Hadtörténelmi Közlemények / 129 (2016) / 1 / Vom Krieger zum Ritter
Social Media Buttons fb twitter twitter twitter

Martin Hofbauer: Vom Krieger zum Ritter. Die Professionalisierung der bewaffneten Kämpfer im Mittelalter (reviewed by László Veszprémy)