You are here: Home / Reviews / Journals / Hungarian Historical Review / 2015 / 1 / Magyar idők a Felvidéken 1938–1945
Social Media Buttons fb twitter twitter twitter

Attila Simon: Magyar idők a Felvidéken 1938–1945. Az első bécsi döntés és következményei (reviewed by Veronika Gayer)