You are here: Home / Reviews / Journals / Rechtsgeschichte - Legal History / 29 (2021) / Rechtsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland
Social Media Buttons fb twitter twitter

Uwe Wesel: Rechtsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Besatzungszeit bis zur Gegenwart (reviewed by Jean-Louis Halpérin)

Subject headings: , ,