You are here: Home / Reviews / Journals / Ungarn-Jahrbuch / 37 (2021) / Embermentés, sorsok, tények és tanúk
Social Media Buttons fb twitter twitter

Zsuzsa Hantó / Éva Tassy-Becz (eds.): Embermentés, sorsok, tények és tanúk [Menschenrettung, Schicksale, Fakten und Zeugen] (reviewed by Franz Sz. Horváth)