You are here: Home / Reviews / Journals / Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (ZfO) / 72 (2023) / 3 / Die Enzyklopädie des Gettos Lodz/Litzmannstadt
Social Media Buttons fb twitter twitter

Dominika Bopp / Sascha Feuchert / Andrea Löw / Jörg Riecke / Markus Roth / Elisabeth Turvold (eds.): Die Enzyklopädie des Gettos Lodz/Litzmannstadt (reviewed by Daniel Schuch)

Subject headings: , , ,